Regulamin Platformy wspierającej Badania Naukowe


Regulamin Platformy
Badania Potrzebne Społeczeństwu Akademii Polonijnej


Podmiot odpowiedzialna za platformę, która znajduje się na stronie badania.ap.edu.pl, Akademia Polonijna w Częstochowie,  ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, NIP 5731034105,  REGON 150046075,  BANK MILLENNIUM SA: 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068.
Uczelnia wpisana pod liczbą porządkową 8 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust.3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 i 742).

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Wspierający – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Platforma-program wspierający badania naukowe prowadzone lub koordynowane przez Akademię Polonijną. Program wsparty jest oprogramowaniem on line umożliwiający sprzedaż usług i produktów  w tym prodykty wirtualne, raporty, informacje, bonusy, podziękowania itp.  Ideą programu jest sprzedaż produktów, z których CAŁKOWITY zysk jest przeznaczony na wsparcie badań, w którym przepisane są produktu.


§ 1. Realizacji

1. Wsparcie  można składać poprzez zakup produktu/usługi przez stronę internetową badania.ap.edu.pl.  Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem  jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dokument sprzedaży wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
2. Standardowo jest to zaraz po zaksięgowaniu w płaty przez system elektroniczny (maksymalnie 24h w dni robocze).

§ 2. Kwoty usług i produktów

1. Kwoty-Ceny na stronie badania.ap.edu.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
2. Kwotą-Ceny wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek.
3. Zapłaty za zamówienia można dokonać wyłącznie elektronicznie. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych oraz zwykłych przelewów.
4. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.
5. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu zapłacenia. Po zapłaceniu można dokonać zmiany poprzez bezpośredni Kontakt podany na stronie. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.


§ 3. Warunki reklamacji

1. Platforma zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz zdatną do użytkowania.
2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się  telefonicznie lub e-mailem (patrz: „Kontakt”)  ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta  – Platforma – wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy i/lub zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia. Formie pisemnej lub emaliowej.
3. Klient może, ale nie musi skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy przedstawionego poniżej

    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
    Imię i Nazwisko Klienta(-ów): ……………………………………….
    Adres Klienta(-ów): …………………………………….
    Numer konta bankowego:………………………………..
    Ja niżej podpisana / podpisany  niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………..
    Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej / naszej* umowy:
    – podaję Numer zamówienia: _______________________, i / lub
    – dowód zakupu / kopię dowodu zakupu / potwierdzenie przelewu
    Podpis


4. Właściciel platformy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz sklepu na podane konto bankowe.

§ 5. Dane osobowe, RODO

1. Rejestrując się na platformie  Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia przez podmiot odpowiedzialny.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
4. Polityka prywatności RODO uczelni jest opisana w dokumencie pod adresem: https://ap.edu.pl/ochrona-danych-osobowych/

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W trakcie zakupu klient potwierdza akceptację warunków umowy. Co więcej, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
2. Obecność towarów na stronach badania.ap.edu.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2018 roku.

Informacja

Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem.
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Sklepem umowy,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.